clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

ეფექტური კომუნიკაცია – როგორ და რატომ?

ორგანიზაციაში კომუნიკაციის სწორად წარმართვა მენეჯმენტისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. ეფექტური კომუნიკაცია საგრძნობლად ზრდის თანამშრომლების პროდუქტიულობას და კმაყოფილებას, რაც საბოლოოდ კომპანიის შედეგებზეც დადებითად აისახება.

სწორი კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია ორგანიზაციაში ინფორმაციის უწყვეტად, სრულყოფილად მიმოცვლისა და იდეების გაზიარებისთვის. ეფექტური კომუნიკაცია ამაღლებს გუნდურობას და ორგანიზაციის განვითარებაზეც საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს.

⁉️ რატომ არის სწორი კომუნიკაცია ასე მნიშვნელოვანი?

• მცირდება გაურკვევლობის დონე.
• უფრო ცხადი ხდება მიზნები და მათი მიღწევის გზები.
• ორგანიზაციაში ყალიბდება ჯანსაღი კორპორატიული კულტურა .
• თანამშრომლებში იზრდება პასუხისმგებლობის გრძნობა.

🔖 ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით კომპანიებში კადრის კომუნიკაციის უნარებს ორჯერ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ვიდრე მენეჯერულ უნარებს.

პრიორიტეტების მიხედვით გთავაზობთ იმ უნარების ჩამონათვალს, რომელთაც დამსაქმებლები უპირატესობას ანიჭებენ კადრის აყვანისას:

• ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია.
• მოსმენისა და ანალიზის უნარი.
• საჯარო გამოსვლის უნარი.
• ადაპტაციის უნარი.

როგორ ავამაღლოთ კომუნიკაციის ხარისხი ორგანიზაციაში?

🌐 1. აქტიურად გამოიყენეთ ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები – ProofHub, Slack, Zoom, Hangout და მსგავსი პლატფორმები თანამშრომლებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის წარმართვას უწყობს ხელს;

📣 2. ორმხრივი კომუნიკაცია – წაახალისეთ თანამშრომლების მხრიდან შეკითხვების დასმა და მიეცით მათ აზრის დაფიქსირების საშუალება, რათა საჭიროდ და დაფასებულად იგრძნონ თავი;

💯 3. შეაქეთ თანამშრომლები, უთხარით რას აკეთებენ სწორად და რაში სჭირდებათ უფრო მეტი ძალისხმევა – სწორი უკუკავშირი მათ პროდუქტიულობასა და მოტივაციაზე დადებითად აისახება;

🧩 4. დააორგანიზეთ Team Building აქტივობები – ეს უზრუნველყოფს არაფორმალური ურთიერთობების განვითარებას და თანამშრომლებს ერთმანეთთან დააახლოვებს.

წყარო: https://www.hrtechnologist.com/articles/employee-engagement/effective-communication-in-the-workplace-how-and-why/

Created By GMA Georgia