clinic1 clinic2 clinic3
1button 2button 3button

სამსახურიდან წასვლის ძირითადი მიზეზები

🧰💡 პროფესიონალი კადრების მოძიება, მოზიდვა და შენარჩუნება თანამედროვე კომპანიების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა მთელს მსოფლიოში.

❓ რას აქცევენ თანამშრომლები ყველაზე მეტ ყურადღებას და რა არის მათი სამსახურიდან წასვლის ძირითადი მიზეზები? 🔻 ერთ-ერთი კვლევის შედეგების მიხედვით გამოკითხულთა:

▪ 50%-ზე მეტმა მიზეზად თანამშრომლებისადმი კომპანიის არასწორი მიდგომა დაასახელა, რომელიც უფრო მნიშვნელოვნად მოგებისა და შემოსავლების მიღებას თვლიდა ვიდრე იმას, თუ როგორ ეპყრობოდნენ თანამშრომლებს;
▪ 60%-ს რესპოდენტს არ მოსწონდათ ხელმძღვანელობა;
▪ 53%-ის აზრით მათ კომპანიებს არ ჰქონდათ ზრდის საკმარისი პოტენციალი იმისათვის, რომ კარიერულად განვითარებულიყვნენ;
▪ 69%-ის აზრით დამქირავებლები არაეფექტურად იყენებდნენ მათ ნიჭსა და შესაძლებლობებს.


წყარო: inc.com, Study: 60 Percent of Workers Have Quit or Are Considering Quitting Right Now. Here’s the Simple Reason Why

Created By GMA Georgia